Logo Kullanım

Img


YBM Logo Kullanım Kuralları

SERTİFİKA VE LOGO KULLANIMI

1.0 AMAÇ
1.1 Yönetim sistemi denetim sertifikaları, YBM ile YBM’ ye yetki veren akreditasyon kurumu tescilli marka ve logolarının kullanımı için öngörülen şartları tanımlamaktır.

2.0 KAPSAM

2.1 YBM’nin belgelendirdiği tüm müşteriler için uygulanır.

3.0 SORUMLULUKLAR

3.1 Gerek YBM gerekse müşterileri tarafından sertifika, marka ve logoların düzgün kullanımı ile ilgili sorumluluk İş Geliştirme Müdürü ile Operasyon Müdürüne aittir.
3.2 Proje Yöneticisi, müşterilere sertifika ve baskı amacıyla kullanılmaya hazır halde marka ve logoların sağlanmasından sorumludur.
3.3 Müşteri, bu prosedüre uygun hareket etmekten sorumludur. 3.4 Genel Müdür, bu prosedüre aykırı olarak hareket eden müşteriler için gerekli yaptırımları başlatmaktan ve sürdürmekten sorumludur.

4.0 UYGULAMA
4.1 YBM belgelendirme sürecinin başarı ile tamamlanması ardından, uygulama kapsamı, yer, denetime esas standart adı detaylarını içeren bir Sertifika yayınlanır. Bu sertifika aşağıdaki koşullara tabidir.
Müşteri, sertifika üzerinde yer alan kapsam ve adresinde kalmak koşulu ile promosyon malzemeleri, yazışma ve reklamları üzerinde sertifika ve/veya logoları kullanma hakkına sahiptir.
Basılmış dokümanlar, internet, reklam materyalleri vb. sadece firmanın kalite sisteminin belgelendirildiği esasına uygun hazırlanmalı ürün ya da hizmet belgesini çağrıştırmak suretiyle belgelendirme işlemini yanlış yansıtmamalıdır.
Belgelendirmeye ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmasına müsaade edilmez. Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanmasına müsaade edilmez.
Kalite sistemi denetim sertifikası ara denetimlerin başarı ile sonuçlanması koşulu ile üç yıl için geçerlidir.
YBM tarafından belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya iptal edilmesi durumunda belgelendirmeye ilişkin bütün reklam faaliyetleri durdurulur.
Kalite sistemi denetim sertifikası müşteriyi yasal koşullara uymaktan alıkoymaz.
Alınmış olunan belge YBM veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılamaz.
Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemelerini değiştirilir. 4.2 Kalite Sistemi Denetim Sertifikası yayınlanan müşterilere, YBM ve akreditasyon kurumu (TÜRKAK) logoları çoğaltılmaya hazır bir biçimde sağlanır. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki koşullar uygulanır.
YBM logosu tek başına kullanılabilir, akreditasyon kurumu logosu YBM logosu ile birlikte kullanılır. Akreditasyon kurumu logosu tek başına kullanılamaz.
Logolar müşteri ismi ve adres bilgileri ile birlikte kullanılır
Logolar açık olarak seçilebilecekleri zıt renkte bir artalan üzerine, bütünlük sağlayacak şekilde üretilir.
Logolar, tüm özelliklerinin ayrıntılı olarak görülebileceği bir büyüklükte olmalıdır.
Akreditasyon kurumu logoları, YBM logosundan büyük ya da ayrı bir yerde olamaz.
Müşteri ara denetimler sırasında denetçilere logoların kullanıldığı yerleri örnekleri ile göstermek zorundadırlar.
Akreditasyon kurumu logolarının kullanımına ilişkin rehber ve dokümanlar aynen geçerlidir. (TÜRKAK Rehberi R-10.06)
Belgelendirilmiş müşteriler logoları kullandıklarında; logo ve beraberinde olan metinde, belgelendirilen husus ve YBM markası hakkında belirsizlik olmamalıdır.
Bu logo ürün üzerinde veya tüketici tarafından görülen ürün ambalajı üzerinde veya başka bir şekilde ürün uygunluğunu temsil ettiği biçimde yorumlanabilecek tarzda kullanılmamalıdır.
Logoların laboratuar test, kalibrasyon ve muayene raporlarına uygulanmasına, izin verilmez

4.3 Aşağıdaki tablo sertifikasyon/belgelendirme işaretinin ürünün sertifikalanmış/belgelendirilmiş bir kalite yönetim sistemi altında üretildiğini belirtmek için nasıl kullanılacağını gösterir.

   
Ürün Üzerinde1
Ürün nakliyesi için
kullanılan büyük
kutular vs. Üzerinde2
Relam amaçlı
kullanılan broşür vs.
üzerinde
İşaretlerin
Sözsüz
İzin verilmez
İzin verilmez
İzin verilir5
kullanımı 3
Sözlü
İzin verilmez
İzin verilir
İzin verilir5Ürün Üzerinde1 Ürün nakliyesi için kullanılan büyük kutular vs. Üzerinde2 Relam amaçlı kullanılan broşür vs. üzerinde Sözsüz İzin verilmez İzin verilmez İzin verilir5 İşaretlerin kullanımı 3 Sözlü4 İzin verilmez İzin verilir İzin verilir5

1. Bu elle tutulabilir, somut bir ürün ya da özel bir paket, konteynır v.s içinde olan bir ürün olabilir. Test/ Analiz faaliyetleri olduğu takdirde, bu bir test/ analiz raporu olabilir. 2. Bu son kullanıcıya ulaşmayacağı düşünülen karton, vs.den yapılmış son ambalaj olabilir.
3. Bu; işaretlere uygunluğunun bazı temel tanımlarını içeren özel bir şekli olduğunu gösterir. Kelimelerdeki bir söz tek başına bir anlam oluşturmaz. Her kelime doğru olmalı; yanıltıcı olmamalıdır.
4. Şu şekilde açık bir söz olmalıdır: “(Bu ürün) ISO 9001 / ISO14001 / ISO 22000 / ISO 27001 ile uyumlu yönetim sistemi belgelendirilmiş/ onaylanmış bir tesiste üretilmiştir.”
5. Sembol ve logolar kullanılırken İhlaller Madde 3.1.1.2d ve ISO/IEC GD-2’ye uygun olunmasına yeterli dikkat gösterilmelidir.
4.4 Genel Müdür, müşterilerin logo ve sertifikaları bu prosedüre aykırı olarak kullanmaları halinde gerekli yaptırımları belirler ve başlatır. Bu işlem müşteriden düzeltici faaliyet talep etmekten belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi, ihlalin yayımlanması ve gerekli ise yasal işlem isteğini içerecek kadar geniş kapsamlı olabilir. Her türlü faaliyet ile ilgili bilgiler müşteriye yazılı olarak bildirilir.
4.5 Belgelendirme anlaşmasının iptal edilmesi ardından müşteri YBM sertifika ve logolarının kullanımını durdurur, talep edilmesi halinde sertifikasını YBM’ ye geri gönderir.
4.6 YBM logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen marka tesciline tabidir. Üçüncü şahısların YBM logosunu izinsiz kullanması durumunda Genel Müdür, Türk Ticaret Kanununa göre hukuki yaptırımların başlatılmasından sorumludur.

Not - ISO/IEC 17030 standardında üçüncü taraf markaların kullanımı için şartlar verilmektedir.

5.0 KAYITLAR
5.1 Kalite Sistem Denetim Sertifikası / Taslak Sertifika (F-017)
5.2 Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi (F-030)
5.3 Sertifika ve logoları hatalı kullanımı durumunda müşteri ile yapılan yazışmalar.

6.0 REVİZYONLAR
Rev. 1. 24.12.2008’de Belgelendirmeye Atıf Yapılması (ISO/IEC 17021 Madde 8.4) ile ilgili düzenleme yapıldı.
Rev. 2. Madde 4.3 eklendi
Rev. 3 ISO 14001 Sisteminin kurulması için güncelleme yapıldı.
Rev. 4 Madde 4.3.4 e ISO 27001 eklendi.

YBM ve akreditasyon kurumu logolarını sadece kalite sistem denetim ve belgelendirme işlemini temsil etmek üzere kullanabilecektir. Marka ve logo kullanımı ile ilgili uyulması gereken hususlar ile YBM belgelendirme işaretinin kullanım şartları Sertifika ve Logo Kullanım Prosedüründe (P-16) tanımlanmıştır.

P-016 SERTİFİKA LOGO KULLANIM PROSEDÜR

TCL Logo Kullanım Kuralları

Description: http://www.ybm.com.tr/theme/tcl-jasanz.jpgJAS-ANZ Logo ve TCL belgelendirme işaretinin kullanım şartları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır:

1. JAS-ANZ Logo ve TCL belgelendirme işaretinin kullanıldığı yerlerde müşteri aşağıdaki şartları sağlamalıdır:
a) Bu iki logo birlikte kullanılmalı, birbirinden ayrı ve oransız olarak kullanılmamalıdır ve JAS-ANZ ve TCL arasındaki ilişkiyi gösterecek biçimde Standart ve Sertifika No. ile birlikte kullanılmalıdır.
2. Logonun reklam ve promosyon malzemeleri üzerinde kullanımı kontrollü olmalı ve "Registration Schedule" üzerinde gösterilenbelgelendirme kapsamına uygun olarak kullanılmalıdır.
3. JAS-ANZ Logosu; müşterinin faaliyetlerinin Akreditasyon Konseyi, Avustralya ve Yeni Zelanda Devleti ya da Devlet Başkanlığıtarafından onaylandığını belirtir şekilde ya da herhangi bir yanıltıcı şekilde kullanılamaz.
4. JAS-ANZ Logosu düzgün bir biçimde küçültülüp büyütülebilir ya da tek renk olarak kullanılabilir ancak yazıları açıkça okunabilecek boyutta olmalıdır.
5. Logoların kullanımında ürün ya da hizmetlerin tek başına JAS-ANZ& TCL tarafından onaylandığına dair bir ima bulunmayacaktır.
6. JAS-ANZ Logo ve TCL belgelendirme işareti bir kalite sistem sertifikasyon programı çerçevesi içinde yayınlanmalıdır:
a) Kırtasiye, tanıtım kitapçıkları ve reklam malzemeleri üzerinde kullanılabilir.
b) Ürünün uygunluğu anlamına gelecek şekilde bir ürün üzerinde kullanılmamalıdır.
c) Etiket veya ürün üzerine yapıştırılarak kullanılabilir ancak etiket üzerinde metin ve sertifikasyon işaretinin anlamını açıklayan şöyle bir metin yer almalıdır : "ISO 9001 e uyumlu bir kalite sistemi olduğu akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanan şartlar altında imal edilmiş / sağlanmış / tasarlanmış / geliştirilmiş"
d) Ürün ambalajı üzerinde kullanılabilir ancak etiket üzerinde metin ve sertifikasyon işaretinin anlamını açıklayan şöyle bir metin yer almalıdır : "ISO 9001 e uyumlu bir kalite sistemi olduğu akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanan şartlar altında imal edilmiş / sağlanmış / tasarlanmış / geliştirilmiş" JAS-ANZ Prosedür 10. Madde 3.7.4 te olduğu gibi.
NOT: Aşağıdaki tablo sertifikasyon/belgelendirme işaretinin; ürünün sertifikalandırılmış/belgelendirilmiş bir kalite yönetim sistemi altında üretildiğinin belirtmek için nasıl kullanılacağını gösterir.

Ürün üzerinde *1 Ürün nakliyesi için kullanılan büyük kutular v.süzerinde *2 Reklam amaçlı broşür v.s içinde

işaretlerin kullanımı *3

sözsüz

izin verilmez

izin verilmez

izin verilir *5

sözlü *4

izin verilmez

izin verilir

izin verilir *5

 

1. Bu elle tutulabilir, somut bir ürün ya da özel bir paket, konteynır v.s içinde olan bir ürün olabilir. Test/ Analiz faaliyetleri olduğu takdirde, bu bir test/ analiz raporu olabilir.

2. Bu son kullanıcıya ulaşmayacağı düşünülen karton, vs.den yapılmış son ambalaj olabilir.

3. Bu; işaretlere uygunluğunun bazı temel tanımlarını içeren özel bir şekli olduğunu gösterir. Kelimelerdeki bir söz tek başına bir anlam oluşturmaz. Her kelime doğru olmalı; yanıltıcı olmamalıdır.

4. Şu şekilde açık bir söz olmalıdır: "(Bu ürün) ISO 9001 ile uyumlu kalite yönetim sistemi belgelendirilmiş/ onaylanmış bir tesiste üretilmiştir.

5. Sembol ve logolar kullanılırken İhlaller Madde 3.1.1.2d ve ISO/IEC GD-2'ye uygun olunmasına yeterli dikkat gösterilmelidir.

Yukarıda yazılı olan JAS-ANZ Logo & TCL belgelendirme işaretinin kullanım şartlarını iyice anladık ve eğer JAS-ANZ Logo ve TCL belgelendirme işaretini uygunsuz biçimde kullanırsak bunun sorumluluğuna katlanmayı; TCL'nin bize yazılı olarak bildirim yapmadan belgemizi iptal etme/ askıya alma/ geri alma hakkı olduğunu kabul ediyoruz.